hollyhocksandtulips:Jean Patchett for Botany, 1950s

hollyhocksandtulips:

Jean Patchett for Botany, 1950s